ART . ANDREA FREDERICK
 
 
 
 
o.T.         Mischtechnik auf Bütten    38 x 28     Ausschnitt
 
 
 
                                                    
 
o.T.         Aquarell auf Papier        40 x 30    Ausschnitt
 
 
 
                                                    
 
o.T.           Öl auf Canvas           50 x 50  
 
 
 
                                                    
 
 
o.T.         Mischtechnik auf Bütten    15 x 15  
 
 
 
 
 
 
o.T.         Aquarell auf Bütten         30 x 20  
 
 
 
 
 
 
 
o.T.        Öl auf Canvas                35 x 45
 
 
 
 
 
 
o.T.         Eitempera auf Bütten     je 39 x 29    Ausschnitte
 
 
 
 
 
o.T.         Öl auf Canvas     50 x 200        Ausschnitt
 
 
 
                                                    
 
© Andrea Frederick